Avatar: The Last Airbender vietnamese Subtitles


Vietnamese
Full S03 Avatar: The Last Airbender
Full S03 Avatar: The Last Airbender: S03E01 | S03E02 | S03E03 | S03E04 | S03E05 | S03E06 | S03E07 | S03E08 | S03E09 | S03E10 | S03E11 | S03E12 | S03E13 | S03E14 | S03E15 | S03E16 | S03E17 | S03E18 | S03E19 | S03E20 | Edit by AllowSon: __________________________________________________________________My Facebook: fB.Com/AllowSon.Tk | My Website: AllowSơn.Vn or AllowSon.Tk | Page Mods League Of Legends: fB.Com/ModsLoL | Website Mods League Of Legends: ModsLoL.Tk |
Vietnamese
Full S02 Avatar: The Last Airbender
Full S02 Avatar: The Last Airbender: S02E01 | S02E02 | S02E03 | S02E04 | S02E05 | S02E06 | S02E07 | S02E08 | S02E09 | S02E10 | S02E11 | S02E12 | S02E13 | S02E14 | S02E15 | S02E16 | S02E17 | S02E18 | S02E19 | S02E20 | Edit by AllowSon: __________________________________________________________________My Facebook: fB.Com/AllowSon.Tk | My Website: AllowSơn.Vn or AllowSon.Tk | Page Mods League Of Legends: fB.Com/ModsLoL | Website Mods League Of Legends: ModsLoL.Tk |
Vietnamese
Full S01 Avatar: The Last Airbender
Full S01 Avatar: The Last Airbender: S01E01 | S01E02 | S01E03 | S01E04 | S01E05 | S01E06 | S01E07 | S01E08 | S01E09 | S01E10 | S01E11 | S01E12 | S01E13 | S01E14 | S01E15 | S01E16 | S01E17 | S01E18 | S01E19 | S01E20 | Edit by AllowSon: __________________________________________________________________My Facebook: fB.Com/AllowSon.Tk | My Website: AllowSơn.Vn or AllowSon.Tk | Page Mods League Of Legends: fB.Com/ModsLoL | Website Mods League Of Legends: ModsLoL.Tk |
Vietnamese
All Third Season 1-21
s2u.vn
Vietnamese
All First Season 1-20
s2u.vn
Vietnamese
Final Chapter Avatar Aang
Cám ơn các bạn đã theo dõi phụ đề trong suốt gần một năm qua. :D
Vietnamese
Chapter 20 Into The Inferno
Không Encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm sub.
Vietnamese
Chapter 19 The Old Masters
Không Encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm phụ đề.
Vietnamese
Chapter 18 Sozins Comet Part 1
Không Encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm sub.
Vietnamese
Chapter 17 The Ember Island Players
Không Encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm phụ đề.
Vietnamese
Chapter 16 The Southern Raiders
Không Encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm phụ đề.
Vietnamese
Chapter 15The Boiling Rock Part 2
Không Encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm phụ đề.
Vietnamese
Chapter 14The Boiling Rock Part 1
Không Encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm phụ đề.
Vietnamese
Chapter 13 The Firebending Masters
Không encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm phụ đề
Vietnamese
Chapter 12 The Western Air Temple
Không encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm phụ đề.
Vietnamese
Chapter 11The Day of Black Sun Part 2 The Eclipse
Không Encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm sub.
Vietnamese
Chapter 10 The Day of Black Sun Part 1 The Invasion
Không Encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm sub.
Vietnamese
Chapter 09Nightmares and Daydreams
Không Encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm sub.
Vietnamese
Chapter 08 The Puppetmaster
Không encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm sub
Vietnamese
Chapter 07 The Runaway
Không Encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm sub.
Vietnamese
Chng 6 The Avatar And The Fire Lord
Không encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm sub
Vietnamese
Chapter 05 The Beach
Không Encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm sub
Vietnamese
Chapter 04 Sokkas Master
Không encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm sub
Vietnamese
Chapter 03 The Painted Lady
Không encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm sub
Vietnamese
Chapter 02 The Headband
Không encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm sub.
Vietnamese
Chapter 01 The Awakening
Không encode dưới mọi hình thức. Hãy tôn trọng người làm sub.
Vietnamese
All Chapter 1-20 3 Chibi
Toàn bộ quyển 2 và 3 Chibi. Không encode dưới mọi hình thức!
Vietnamese
All Chapter 1-20
Toàn bộ quyển 1. Không encode dưới mọi hình thức!
Vietnamese
Avatar The Last Airbender3x01-11 va 13-17 va 20-21
Vietnamese
Avatar The Last Airbender2x17-20
Vietnamese
Avatar The Last Airbender1x01The Boy in the Iceberg.en
Vietnamese
Avatar the last airbender season 1x01